Општи услови пословања

Општи услови пословања електронске продавнице „е-Post shop“ у Јавном предузећу „Пошта Србије”, Београд

I. Опште информације о условима коришћења

Предмет

Члан 1.

Општим условима пословања електронске продавнице „e-Post shop“ у Јавном предузећу „Пошта Србије“, Београд (у даљем тексту: Општи услови) утврђени су услови продаје робе, односно, производа Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд (у даљем тексту: Пошта), укључујући и комисиону робу, односно, производе, путем интернета, преко електронске продавнице „e-Post shop“ (у даљем тексту: електронска продавница).

Општи услови усаглашени су са прописима Републике Србије, нарочито са Законом о електронској трговини, Законом о трговини, Законом о облигационим односима, Законом о заштити података о личности и Законом о заштити потрошача, којим су уређени услови куповине на даљину и предуговорна обавештења, која важе за физичка лица, односно, потрошаче у смислу тог закона, као и општим актима Поште који уређују ову област, укључујући и Кодекс пословне етике Поште, који је објављен на интернет страници Поште.

Електронској продавници се приступа преко интернет странице те продавнице: https://epostshop.posta.rs.

Пошта се обавезује да интернет страницу електронске продавнице редовно одржава и корисницима интернет странице пружа јасне и разумљиве информације о роби и ценама, као и о свим другим питањима релевантним за пружање услуге продаје робе на даљину.

Општи услови примењују се на све кориснике интернет странице из става 3. овог члана, заједно са информацијама о роби, ценама и свим другим обавештењима на тој страници, која се, сагласно прописима, саопштавају корисницима.

Коришћењем било којег дела интернет странице из става 3. овог члана, корисник услуге уједно потврђује да је упознат са овим општим условима, са информацијама о роби и ценама, као и са осталим елементима предуговорних обавештења и информацијама, у смислу одредаба Закона о заштити потрошача, Закона о електронској трговини и Закона о заштити података о личности.

На услове пословања у односу на кориснике услуга са својством правног лица или предузетника не примењује се Закон о заштити потрошача.

Ови општи услови сачињени су на српском језику.

Појмови

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овим општим условима имају следеће значење:

 1. корисник услуга је свако физичко лице, физичко лице које је регистровано за обављање одређене делатности у складу са законом или правно лице које због професионалних или других циљева користи услуге Поште, као информационог друштва,
 2. корисник интернет странице је посетилац интернет странице из члана 1. став 3. Општих услова, без обзира на то да ли обавља куповину или не,
 3. потрошач означава корисника услуга који је физичко лице које на тржишту прибавља робу, односно, производе у сврхе које нису намењене његовој пословној или другој комерцијалној делатности,
 4. уговорне стране су Пошта и корисник услугa,
 5. комитент је субјект за чији рачун, а у своје име, Пошта обавља посао продаје преко електронске продавнице,
 6. роба, односно, производ јесу роба, односно, производи Поште, као и комисиона роба, односно комисиони производи,
 7. електронска продавница је продавница на интернету преко које трговац нуди робу/услуге,
 8. наруџбеница је уговор у електронском облику, закључен између Поште и корисника услуге електронским путем употребом електронских средстава.

Територија на којој Пошта пружа услугу продаје на даљину

Члан 3.

Пошта услугу продаје робе на даљину пружа на територији Републике Србије.

Начела у обављању даљинске трговине

Члан 4.

У пружању услуге продаје робе на даљину, у смислу ових општих услова, Пошта је дужна да се придржава начела савесности и поштења, уз поштовање добрих пословних обичаја и смерница добре пословне праксе, као и других начела прописаних законима које Пошта примењује у вези са продајом робе на даљину, у смислу ових општих услова.

Пошта је дужна да предузима све неопходне организационе и технолошке мере којима се корисницима услуга обезбеђују и пружају квалитетне и сигурне услуге продаје робе на даљину.

Кодекси понашања у смислу Закона о електронској трговини

Члан 5.

Кодекси понашања у смислу Закона о електронској трговини налажу да се приликом закључења и извршења уговора поштују уобичајени захтеви у погледу квалитета, цене или других својстава робе, односно производа.

Пошта је дужна:

 1. да у односу са корисницима услуга поступа у складу са пословном етиком и да уважава кориснике услуга као пословне партнере,
 2. не врши дискриминацију корисника услуга у погледу квалитета, цене или количине услуге, као и у погледу услова за пружање услуге кориснику, поштује све уговорене и правне стандарде који се односе на начин вршења услуге којима се штити безбедност и здравље корисника услуга,
 3. прецизно и јасно информише кориснике услуге о услугама из понуде,
 4. сачини прецизну, јасну и истиниту понуду услуга у односу на цену, врсту, квалитет, расположивост количине и друга својства робе, односно, производа. 

Запослени у Пошти дужни су да поступају једнако према свим корисницима услуга без повлашћивања или ускраћивања њихових права и/или обавеза, обезбеђујући свим корисницима услуга једнаку правну заштиту у остваривању својих права и интереса.

Пошта је у обавези да заштити поверљивост садржине кореспонденције са корисницима услуга и података, како би се избегло угрожавање односа са корисницима услуга, услед откривања информација другим корисницима или трећим лицима.

Пошта је дужна да у законском року одговори на рекламације, приговоре и жалбе корисника услуга.

Доступност уговора у електронском облику и општих услова

Члан 6.

Уговор у електронском облику (у даљем тексту: наруџбеница) и одредбе ових општих услова доступни су корисницима услуга на начин који омогућава њихово складиштење, поновно коришћење и репродуковање, сагласно члану 13. Закона о електронској трговини.

Саставни део наруџбенице из става 1. овог члана су ови општи услови, са којима се корисник услуге упознаје пре слања наруџбенице, што значи да Пошта обезбеђује да корисник услуга не може наручити, односно, купити робу понуђену у електронској продавници, ако претходно не потврди да је упознат са Општим условима и да на њих пристаје.

II. ОБАВЕЗНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРУЖАОЦУ УСЛУГЕ

Члан 7.

Пошта послује под пословним именом: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд.

Скраћено пословно име Поште је: ЈП „Пошта Србије“, Београд.

Седиште Поште је у Београду, улица Таковска број 2, 11120 Београд (Палилула).

Електронска адреса за пријем поште је: posta.rs@posta.rs.

Веб адреса Поште је: www.posta.rs.

Контакт телефон Службе за трговину у пошти преко које се обавља електронска трговина, а која послује у оквиру Поште је 011/3607-545, мејл адреса је epostshop@posta.rs .

Пошта је уписана у Регистар привредних субјеката Решењем БД 82952/2016, који води Агенција за привредне регистре.

Оснивач Поште је Република Србија, а права оснивача остварује Влада Републике Србије.

Претежна делатност Поште је 53.10 – Поштанске активности јавног сервиса, регистрована код агенције из става 7. овог члана.

Пошта обавља и делатност 47.91 – Трговина на мало посредством поште или преко интернета, регистрована код агенције из става 7. овог члана.

Maтични број Поште је 07461429.

Порески идентификациони број Поште је: 100002803.

Број потврде о извршеном евидентирању за порез на додату вредност, издате од надлежног пореског органа је 134950238.

III. ПРАВЉЕЊЕ НАРУЏБЕНИЦЕ И КУПОВИНА

Информације о роби, ценама и додатним трошковима корисника услуга

Члан 8.

У електронској продавници продаје се следећа роба, односно, производи:

 1. коверте и амбалажа,
 2. поштански сандучићи,
 3. телекомуникациони производи,
 4. честитке,
 5. сувенир програм,
 6. књиге, едукативне брошуре и ЦД издања,
 7. школски и канцеларијски програм,
 8. играчке,
 9. техничка роба,
 10. гифт програм,
 11. и друга роба, односно производи, уколико су испуњени прописани услови за њихов промет.

Роба, односно производи из става 1. овог члана постављени су у електронској продавници са свим неопходним информацијама, фотографијама и продајним ценама, по одређеној категоризацији, што кориснику услуге омогућава лакшу претрагу.

Продајне цене робе, односно производа из става 1. овог члана, истакнуте су у електронској продавници, на визуелно прегледан и јасан начин и изражене су у динарима (РСД) и укључују ПДВ, за робу/производе који су опорезиви, а у складу са важећим ценовницима Поште.

У продајну цену робе, односно, производа из става 1. овог члана нису укључени додатни поштански трошкови, као ни трошкови коришћења средстава комуникације на даљину (телефона, интернета и сл.) за потребе закључења наруџбенице, а које сноси корисник услуге.

Уручење се врши „Post-Express“ услугом Поште, коју корисник услуге бира приликом наручивања (испорука у пошти или на назначену адресу) и плаћа поштарину.

Корисник услуге се о трошковима уручења може информисати преко интернет странице: http://www.postexpress.rs/struktura/lat/cenovnik/cenovnik-unutrasnji-saobracaj.asp.

Наручивање

Члан 9.

Поступак наручивања робе, односно, производа из електронске продавнице врши се тако што корисник услуга изабере жељени производ/робу из понуде у електронској продавници и тај производ додаје у „Корпу за куповину”.

Након извршеног избора у смислу става 1. овог члана, корисник услуга уноси тражене податке, сагласно задатом садржају обрасца наруџбенице, укључујући и податке о личности у смислу Закона о заштити података о личности, као и податке неопходне за поступак регистрације корисника услуга (уколико већ није регистрован).

Обавезни подаци у смислу става 2. овог члана су: име и презиме, адреса, град, држава, контакт телефон, e-mail адреса и поштански број. Предузетници и правна лица опционо уносе пословно име/назив правног лица, односно предузетника.

Поступак регистрације врши се тако што корисник услуге на локацији „Мој налог“ или у моменту попуњавања наруџбенице уноси своју e-mail адресу и лозинку.

Попуњавањем наруџбенице, корисник услуге потврђује саму наруџбину и одговара за тачност унетих података, кликом на дугме: „Наручите“ потврђује да је прочитао и да прихвата Опште услове.  

Након што кликне на дугме „Наручите“, корисник услуге од Поште аутоматски добија електронску потврду о обављеној куповини, која садржи следеће податке: број и датум наруџбенице, наручени производ/робу, односно списак наручених производа/робе, износ наруџбенице, инструкције за уплату и адресу за испоруку.

У тренутку када корисник услуга прими електронску потврду из става 6. овог члана и изврши плаћање по истој, сматра се да је наруџбеница закључена између Поште и корисника услуга.

Наруџбеницу из става 7. овог члана, проверава Служба за е-трговину, у чијој је надлежности електронска продавница, образована у Функцији услуга, која организационо припада Пошти.

Наручивање робе могуће је 24 часа дневно, седам дана у недељи.

Начин плаћања наруџбенице

Члан 10.

На основу наруцбенице из члана 9. став 7. Општих услова, корисник услуге плаћа цену за наручене производе/робу из електронске продавнице, у смислу члана 9. Општих услова.

Цену у смислу става 1. овог члана, корисник услуге плаћа уплатом на рачун, у складу са инструкцијама за плаћање: Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд, Банка: Eurobank Direktna a.d., БЕОГРАД, Број рачуна: 150-000000184948098, Позив на број: унети број наруџбенице.

Корисник услуге мора извршити уплату у року од 3 (три) радна дана од дана  наручивања. У супротном сматра се да је одустао од наручивања и наруџбеница се брише.

IV. НАЧИН И РОКОВИ УРУЧЕЊА НАРУЏБЕНИЦЕ

Члан 11.

Уручење по наруџбеници реализује се „Post-Express” пошиљком на назначену адресу приликом наручивања, у складу са роковима преноса „Post-Express” пошиљака, о којима се корисник услуге може информисати преко интернет странице: http://www.postexpress.rs/struktura/lat/cenovnik/cenovnik-unutrasnji-saobracaj.asp.

Трошкове уручења сноси корисник услуге.

Сагласно одредбама Закона о заштити потрошача, у случају немогућности уручења (непотпуна адреса, недовољна количина артикала на залихама, виша сила и сл.), Пошта је дужна да, без одлагања, обавести корисника услуге да испорука уговореног производа није могућа.

Преузимање и преглед испоручене робе/производа

Члан 12.

Приликом преузимања испоручене робе/производа, корисник услуге уз купљену робу/производ добија све исправе које прате робу/производ, у зависности од врсте робе/производа, рачун и потврду о пријему робе/производа, односно пошиљке коју је корисник услуге у обавези да потпише, чиме потврђује да је пошиљка која садржи робу/производ преузета без видљивих оштећења.

Корисник услуге, који није потрошач, дужан је да примљену робу, односно производ, на уобичајени начин погледа или је да на преглед, чим је то према редовном току ствари могуће, и да о видљивим недостацима обавести Пошту без одлагања, иначе губи право које му по том основу припада.

Обавештење из става 2. овог члана мора садржати ближи опис недостатка испоручене робе, односно производа и по могућству фотографију исте и то обавештење се доставља Пошти препорученим писмом на адресу: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Функција услуга, Служба за трговину у пошти, Таковска 2, ПАК: 135403, 11120 Београд или преко електронске адресе: еpostshop@posta.rs .

Пошта ће по пријему обавештења из става 3. овог члана без одлагања испитати оправданост тог обавештења и у року од 8 (осам) дана од дана пријема истог, писаним или електронским путем одговорити кориснику услуге.

Ако испоручена роба, односно производ није саобразан наруџбеници, корисник услуге, који је потрошач, своје право за отклањање те несаобразности може остварити, изјављивањем рекламације Пошти у року од 2 (две) године од дана преласка ризика на корисника услуге, уколико шта друго није прописано важећим прописима Републике Србије.

Одговорност Поште

Члан 13.

Пошта је одговорна за материјалне недостатке робе, односно производа у складу са важећим прописима Републике Србије, док се одредбе Закона о заштити потрошача, с тим у вези, примењују само ако је корисник услуге физичко лице, које се сматра потрошачем у смислу тог закона.

V. ВАЖЕЊЕ НАРУЏБЕНИЦЕ

Члан 14.

Наруџбеница, у смислу Општих услова, важи до испуњења уговорних обавеза.

VI. ПРАВО НА ОДУСТАНАК ОД НАРУЏБЕНИЦЕ

Члан 15.

Сагласно одредбама Закона о заштити потрошача, корисник услуга, тј. потрошач има право на одустанак од наруџбенице у року од 14 (четрнаест) дана, без навођења разлога и без додатних трошкова, осим трошкова из чл. 33. и 34. Закона о заштити потрошача.

Корисник услуга остварује право на одустанак од наруџбенице, у складу са законом, на основу изјаве коју може дати на прописаном обрасцу за одустанак од наруџбенице или на други недвосмислен начин (у даљем тексту: Изјава о одустанку).

Изјава о одустанку сматра се благовременом уколико је послата Пошти у року из става 1. овог члана.

Изјава о одустанку производи правно дејство од дана када је послата Пошти.

Пошта је дужна да корисника услуга, без одлагања, у писаној форми или на другом трајном носачу записа, обавести о пријему те изјаве.

Протеком рокова из члана 16. Општих услова престаје право корисника услуга на одустанак од наруџбенице.

Терет доказивања за поступање у складу са ст. 1.–5. овог члана, ради остваривања права на одустанак од уговора, је на кориснику услуга.

Образац за одустанак од наруџбенице дат је у Прилогу 1 и саставни је део ових општих услова.

Рачунање рокова за одустанак потрошача од наруџбенице

Члан 16.

Сагласно одредбама Закона о заштити потрошача, рок из члана 15. став 1. Општих услова рачуна се од тренутка када производ/роба, односно пошиљка доспе у државину корисника услуге, односно трећег лица које је он одредио, а које није превозник.

Када корисник услуге једном наруџбеницом наручи више врста производа/робе који се испоручују засебно, тај рок почиње да тече када последња врста доспе у државину корисника услуга или трећег лица које је он одредио, а које није превозник.

Када се испорука производа/робе састоји из више пошиљака и делова, тај рок почиње да тече када је последња пошиљка или део, доспео у државину корисника услуге, односно трећег лица које је он одредио, а које није превозник.

Рок из ст. 1.-3. овог члана истиче протеком последњег часа последњег дана рока.

Правне последице одустанка од уговора

Члан 17.

Ако корисник услуга оствари право на одустанак од наруџбенице, у смислу члана 16. Општих услова, сматра се да наруџбеница није ни закључена, у ком случају настају обавезе прописане чл. 33. и 34. Закона о заштити потрошача, укључујући и обавезу корисника услуга да сноси трошкове повраћаја купљене робе, односно производа у случају одустанка од наруџбенице, а ако се роба, односно производ не може вратити поштом, корисник услуга дужан је да сноси трошкове враћања робе, односно производа.

VII. РЕКЛАМАЦИЈЕ

Члан 18.

Сагласно одредбама Закона о заштити потрошача, корисник услуге може да изјави рекламацију Пошти, ради остваривања својих права ако испоручена роба, односно производ није саобразан наруџбеници, у складу са законом, као и због погрешно обрачунате цене и других недостатака.

Пошта је дужна да прими изјављену рекламацију.

Корисник услуга може да изјави рекламацијуписаним путем, електронским путем или на трајном носачу записа, уз доставу рачуна на увид или другог доказа о куповини (копија рачуна, слип и сл.), на прописаном обрасцу који је дат у Прилогу 2. који чини саставни део ових општих услова или у слободној форми, уколико садржи битне елементе за поступање по тој рекламацији.

Адреса на којој корисник услуга може да изјави рекламацију је: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Функција услуга, Служба за трговину у пошти, Таковска 2, ПАК: 135403, 11120 Београд. Електронска пошта за пријем рекламација је: еpostshop@posta.rs .

Пошта води евиденцију примљених рекламација и чува их најмање 2 (две) године од дана подношења рекламација корисника услуга. Приликом обраде података о личности, Пошта поступа у складу са прописима којима се уређује заштита података о личности.

Пошта је дужна да кориснику услуге изда писану потврду или електронским путем потврди пријем рекламације, односно саопшти број под којим је заведена његова рекламација у евиденцији примљених рекламација.

Пошта је дужна да, без одлагања, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана пријема рекламације, писаним или електронским путем одговори кориснику услуге на изјављену рекламацију. Одговор Поште на рекламацију мора да садржи одлуку да ли прихвата рекламацију, образложење ако не прихвата рекламацију, изјашњење о захтеву корисника услуге и конкретан предлог у ком року ће и како решити рекламацију уколико је прихвата. Рок за решавање рекламације не може да буде дужи од 15 (петнаест) дана,  односно 30 (тридесет) дана за техничку робу, од дана подношења рекламације.

Уколико Пошта, из објективних разлога, није у могућности да поступи по захтеву корисника услуге у року који је договорен, дужна је да о продужетку рока за решавање рекламације обавести корисника услуге и наведе рок у коме ће је решити, као и да добије његову сагласност, што је у обавези да евидентира у евиденцији примљених рекламација. Рок за решавање рекламација могуће је продужити само једном.

 Уколико је рекламација прихваћена, а корисник услуге се у захтеву за рекламацију определи да се рекламација реши заменом за исти или други модел/артикал, запослени, након апликативног сторнирања документа „Рекламација“, издаје нови фискални рачун за достављени артикал, уз претходно доношење одлуке о прихватању рекламације.

Уколико је рекламација прихваћена, а корисник услуге се у захтеву за рекламацију определи да се рекламација реши повраћајем новца, исти се реализује уз претходно доношење одлуке о прихватању рекламације.

Уколико Пошта, у свом обавештењу одбије рекламацију, дужна је да корисника услуге обавести о могућности решавања спора вансудским путем и о надлежним телима за вансудско решавање потрошачких спорова.

Немогућност корисника услуге да достави Пошти амбалажу производа/робе не може бити услов за решавање рекламације, ни разлог за одбијање отклањања несаобразности.

Могућност вансудског решавања потрошачких спорова

Члан 19.

Пошта је у обавези да у вези са рекламацијама и приговорима изјављеним поводом производа/робе купљених преко електронске продавнице, учествује у поступку вансудског решавања потрошачких спорова пред телом за вансудско решавање потрошачких спорова, у складу са Законом о заштити потрошача, у делу којим се уређује право на вансудско решавање спорова.

VIII. ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ

Члан 20.

Пошта је дужна да поштује приватност корисника услуга и обезбеђује заштиту њихових података о личности у складу са Законом о заштити података о личности.

Пошта се обавезује да ће обраду података о личности, у смислу одредаба Закона о заштити података о личности, а које податке Пошта обрађује у вези са пружањем услуге продаје на даљину, вршити примерено и ограничено, искључиво у складу са сврхом радњи обраде.

Пошта се обавезује да ће податке о личности из става 2. овог члана, обрађивати на начин који обезбеђује одговарајућу заштиту тих података од неовлашћене или незаконите обраде, као и од случајног губитка, уништења или оштећења применом одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

Подаци о личности које Пошта обрађује доступни су само запосленима Поште којима су ти подаци неопходни за обављање посла и ти подаци не могу се уступати трећем лицу, осим по захтеву државних органа и других органа којима је овлашћен или обавезан да достави податке о личности на основу закона који уређују то достављање.

Политику приватности Пошта ближе уређује документом Политика приватности,  који је објављен на интернет страници електронске продавнице.

IX. ИЗЈАВА О ОДРИЦАЊУ ОД ОДГОВОРНОСТИ

Члан 21.

Пошта задржава право на измену ових општих услова у било ком тренутку.

Пошта користи расположиве ресурсе да производи/роба у електронској продавници буду постављени са исправним називима, спецификацијама, фотографијама и ценама, без гаранције да су сви подаци на интернет страници електронске продавнице у потпуности тачни.

Члан 22.

Евентуалне спорове Пошта и корисник услуге, као уговорне стране, настојаће да реше споразумно, а у случају спора надлежан је суд у Београду.

X. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Општи услови објављују се на интернет страници Поште.

Обрасци

Изјава о одустанку од наруџбенице у складу са Законом о заштити потрошача

Захтев за рекламацију