Политика приватности

Политика приватности односи се податке о личности који се прикупљају у вези са продајом на даљину коју Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд (у даљем тексту: Пошта) организује преко електронске продавнице „e-Post Shop“, а које ово предузеће прикупља у својству руковаоца, односно, у својству обрађивача, када је у питању рекламациони поступак.

Пошта у обављању послова из своје делатности обрађује одређене податке о личности корисника и других физичких лица, сагласно одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/18, у даљем тексту: Закон).

Пошта податке о личности обрађује у складу са законом и транспарентно у односу на лице на које се подаци односе.

Податак о личности је, сагласно Закону, сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно, посебно на основу ознаке идентитета, као што је име и идентификациони број, података о локацији, идентификатора у електронским комуникационим мрежама или једног, односно више обележја његовог физичког, физиолошког, генетског, менталног, економског, културног и друштвеног идентитета.

Обрада података о личности, сагласно Закону, је свака радња или скуп радњи које се врше аутоматизовано или неаутоматизовано са подацима о личности или њиховим скуповима, као што су прикупљање, бележење, разврставање, груписање, односно структурисање, похрањивање, уподобљавање или мењање, откривање, увид, употреба, откривање преносом, односно достављањем, умножавање, ширење или на други начин чињење доступним, упоређивање, ограничавање, брисање или уништавање.

Пошта је дужна да поштује приватност корисника и обезбеђује заштиту њихових података о личности у складу са законом.

Пошта се обавезује да ће обраду података о личности, у смислу одредаба Закона, а које податке обрађује у вези са пружањем услуге продаје робе на даљину, вршити примерено и ограничено, искључиво у складу са сврхом радњи обраде.

Пошта се обавезује да ће податке о личности обрађивати на начин који обезбеђује одговарајућу заштиту тих података од неовлашћене или незаконите обраде, као и од случајног губитка, уништења или оштећења применом одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

Контакт подаци Поште

Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд
Таковска 2
11120 Београд
posta.rs@posta.rs

Контакт подаци лица за заштиту података о личности

Лица на која се подаци односе могу се обратити лицу за заштиту података о личности у вези са свим питањима која се односе на обраду њихових података о личности, односно у вези са остваривањем права прописаних Законом, на један од следећих начина:

– путем електронске поште на e-mail: lzzpl@posta.rs

– писаним путем, на адресу седишта Поште: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, Београд – за лице за заштиту података о личности или

– достављањем писмена на адресе огранака Поште или лично, на шалтерима јединица поштанске мреже.

Правни основ за обраду података о личности и сврха обраде је извршење уговорне обавезе на основу наруџбенице коју корисник попуњава у електронском облику

Предмет обраде су само они подаци о личности корисника, који су неопходни и сврсисходни за поступање по предметној наруџбеници, тако да одбијање пружања тих података онемогућава пружање услуге.

Подаци о личности који су предмет обраде су: име и презиме, адреса, контакт телефон и e-mail адреса.

Примаоци података о личности

Пошта не открива, односно не преноси податке о личности трећим лицима или другим примаоцима, осим у случају рекламационог поступка за робу/производ коју Пошта продаје за рачун другог привредног субјекта, као комисиону робу, искључиво за сврху тог рекламационог поступка, у складу са преузетим уговорним обавезама, општим актима Поште који уређују предметну материју и уз обавезне и адекватне мере заштите тих података.

Подаци о личности које Пошта обрађује доступни су само запосленима Поште којима су ти подаци неопходни за обављање посла и ти подаци не могу се уступати трећем лицу, осим по захтеву државних органа и других органа којима је овлашћен или обавезан да достави податке о личности на основу закона који уређују то достављање.

Рок чувања података о личности

Податке о личности Пошта чува до истека рока за подношење захтева за рекламацију,  уколико рекламација није поднета, односно до окончања рекламационог поступка, уколико је поднет захтев за рекламацију.

Права корисника у вези са обрадом података о личности

Корисник од Поште може затражити да му се достави копија података о личности које Пошта обрађује, као и информације о: сврси обраде, врстама података о личности који се обрађују, примаоцу или врстама прималаца којима су подаци о личности откривени или ће им бити откривени, предвиђеном року чувања података о личности, односно, критеријумима за одређивање тог рока.

Корисник од Поште може затражити приступ, исправку или брисање његових податка о личности, ограничење обраде и има право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, као и право на опозив пристанка, с тим да тај опозив не утиче на допуштеност обраде која је вршена на основу пристанка пре опозива.